Funderingsonderzoek

Vanaf eind jaren ’80 is de problematiek rond houten paalfunderingen onderkend. Men kwam tot de ontdekking dat de kwaliteit van houten paalfunderingen kan afnemen.

funderingsonderzoek

Oorzaken funderingsproblemen

Deze funderingsproblemen kunnen worden veroorzaakt door:

 • Droogstand van de palen (veroorzaakt paalrot)
 • Palenpest (aantasting door bacterie)
 • Overbelasting (pand te zwaar voor aanwezige palen)
 • Funderingen op staal (geen palen onder fundering)
 • Negatieve kleef (draagkrachtverlies door grond aan palen)

Deze problemen komen voor in heel West-Nederland. In bijvoorbeeld Rotterdam zijn de risicogebieden in kaart gebracht.

 

 


Aanleidingen tot funderingsonderzoek

Het is in sommige situaties verstandig om een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Er kunnen diverse aanleidingen zijn die tot een funderingsonderzoek leiden:

funderingsonderzoek

 • Aankoop pand (risicogebied)
 • Verbouwing
 • Zichtbare gebreken als gevolg van zakkingen

Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van hun eigen woning en hierbij hoort ook de fundering. Zo moet de bouweenheid waar de woning deel van uitmaakt meestal in zijn geheel worden aangepast. Als u funderingsproblemen heeft en u herstelt deze en uw buren in dezelfde bouweenheid doen dat niet, dan bestaat de kans dat zowel uw pand als de panden van de buren op termijn schade ondervinden.

Inhoud van het funderingsonderzoek

Zodra u wilt weten of een funderingsonderzoek noodzakelijk is en wat de kosten van een funderingsonderzoek zijn, zullen wij eerst een visuele controle aan de buitenzijde van het huis uitvoeren om te zien of er duidelijke tekenen zijn van verzakkingen. Hierbij moet u denken aan zichtbare zetting, scheurvorming, scheefstand en dergelijke. Aan de hand van deze controle kunnen wij u een gericht advies geven en u adviseren of een funderingsonderzoek noodzakelijk is.

funderingsonderzoek

Onderdelen Funderingsonderzoek

Zodra een volledig funderingsonderzoek noodzakelijk is, dan zal dit uitgevoerd worden volgens de F3O richtlijnen en bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Archiefonderzoek (verzamelen van bouwkundige informatie bij het gemeentearchief)
 • Constructief verband (zetting en zettingsverschillen)
 • Pandinspectie
  - aard van de scheurvorming
  - mate van scheurvorming
  - belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting)
 • Bodemopbouw (in verband met mogelijke negatieve kleef)
  - grondwaterstand
  - NAP maatvoering
 • Gegevens metingen en constateringen inspectieputten
  - houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel keuring SHR
  - onderlinge paalafstanden en de paaldikte
  - bepaling van de belasting en belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de paal/palen
 • Uitkomst lab onderzoeken houtmonsters

Naar aanleiding van dit onderzoek geeft het rapport een beoordeling van de conditie van de fundering en wordt de handhavingstermijn van de fundering* afgeleid.

Wij raden u aan om indien er geen funderingsherstel heeft plaatsgevonden, voor het aflopen van de handhavingstermijn de conditie van uw fundering opnieuw te laten beoordelen middels een funderingsonderzoek.

Prijzen voor het uitvoeren van een funderingsinspectie zijn op aanvraag. Er zijn verschillende mogelijkheden om bepaalde onderdelen van het onderzoek wel of niet te laten uitvoeren. Dit heeft ook invloed op de kosten van het funderingsonderzoek.

*De handhavingstermijn is de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende omstandigheden zal blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn.