Wilt u een keuring van uw kwaaitaalvloer

Elke gemeente is op basis van een aantal artikelen (13 & 14) van de woningwet, opgedragen om de staat van huisvesting te controleren. In het kader van controle voeren de gemeente’s controle uit op de uitvoering en ontwerp van huidige nieuwbouw. Ook kunnen deze eigenaren aanschrijven om enige noodzakelijke verbetering te laten uitvoeren, wegens strijd met de bouwverordening, dus dit geldt ook voor achterstallig onderhoud. Naar aanleiding van vele gemelde gevallen van betonrot in beganegrondvloeren heeft het ministerie opdracht gegeven aan de gemeentes om te onderzoeken wat de omvang van de schade is.

 

 

Hierdoor hebben de gemeentes hun archieven geraadpleegd, en de verdachte vloeren zijn voor zover mogelijk in kaart gebracht. Maar een heleboel archieven geven geen melding van de herkomst van deze vloeren. Hierbij komt nog kijken dat ook de aannemer enige vrijheid heeft in het bepalen van de keuze van het fabrikaat, mits het natuurlijk voldoet.

Daardoor kan de gemeente, in de meeste gevallen, niet goed bepalen wat de staat en/ of soort vloer er in de betreffende woning ligt. De administratie van de betreffende fabrieken is ook niet afdoende. Nu is het zaak om uw vloer in ieder geval te laten controleren op betonrot, mits u een verdachte vloer heeft. Het rapport geeft dan uitsluitsel, ook juridisch gezien. In het rapport wordt ook melding gedaan van eventuele reparatiekosten en een reparatiemethode aanbeveling.


Achtergrond van de kwaaitaalvloer

De firma’s Kwaaitaal en Manta hebben op grote schaal systeemvloeren, tussen 1970 en 1983 geproduceerd, voor woningen en utiliteitsgebouwen. Deze vloeren werden geproduceerd op basis van een modelblad. In dit modelblad werd o.a. geregeld waar dit type vloer toegepast mocht worden, b.v.: “dit modelblad geldt voor vloeren in gebouwen, waarvan de bovenste verdiepingsvloer niet hoger ligt dan 12.50 m boven peil”.

Dit verklaart ook waarom de meeste van dit soort vloeren te vinden zijn in 1-gezinswoningen.

Wapeningcorrossie

Beton heeft een zeer alkalisch milieu, te vergelijken met opgeloste soda. Door dit alkalisch milieu ontstaat er op de wapening een zeer dun en beschermend huidje. Dit huidje wordt de passiveringslaag genoemd en is stabiel in een hoog alkalisch milieu. Deze passiveringslaag beschermt de wapening tegen corrosie. Deze passiveringslaag kan verloren gaan als de alkaliteit van het beton daalt. Dit gebeurt door het indringen in het beton van kooldioxide uit de lucht. De hieraan gekoppelde chemische reacties in het beton verlagen de alkaliteit tot een zodanig niveau dat de wapening niet langer wordt beschermd en kan gaan corroderen. Voor corrosie zijn 3 componenten nodig: ijzer, zuurstof en water.

IJzer en zuurstof vormen samen het ijzeroxide wat een veel groter volume inneemt dan het oorspronkelijke ijzer en daardoor het beton uit elkaar drukt en het water is nodig voor het transport van de ionen. Chloride heeft het vermogen om zich door de passiveringslaag heen te vreten en hierdoor ontstaat de zo bekende corrosie en dus betonrot. Het relatieve vochtgehalte in kruipruimte is vaak erg hoog, en door condensatie aan de onderzijde van de vloer zal er altijd voldoende vocht aanwezig zijn om het proces gaande te houden. Ook zuurstof is in voldoende mate aanwezig.

Als er schade aan de vloer wordt aangetroffen en er wordt niets aangedaan, dan gaat het schadeproces door. In eerste instantie zal de vloer gaan doorzakken maar wanneer de vloer zal bezwijken is niet te voorspellen.

kwaaitaalvloeren

Productie van vloeren

Vanwege de hoge bouwproductie in de jaren ’70 en begin ‘80 was er een grote vraag naar prefabbeton producten waarmee snel kon worden gebouwd. Het beton werd in een mal gestort en na voldoende verharding van het beton werd het product uit de mal gehaald en opgeslagen zodat een volgende stort mogelijk was.

Door toepassen van een verhardingsversneller als calciumchloride bij de ochtendstort kon de mal ‘s-middags nog een keer worden gebruikt. Vanwege de langere hardingstijd in de nacht was het niet nodig om in de middagstort evenveel verhardingsversneller toe te passen. Ook in het weekend was er voldoende tijd voor verharding. Dit is een verklaring voor de soms schijnbaar volstrekt willekeurige aantasting van de elementen, een deel van de vloer is aangetast en een ander deel niet, terwijl de omstandigheden identiek zijn.

Afhankelijk van de ernst van de schade zijn er diverse reparatiemethodes:

Vochtregulatie

Is er wel schade maar is de wapening nog grotendeels intact, dan is het zaak om via vochtregulatie het schadeproces te vertragen.

Dit kan door verschillende mogelijke methodes toe te passen, e.e.a. is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

kwaaitaalvloeren

Vochtregulatie kan plaatsvinden door er voor te zorgen dat de drainage (indien aanwezig) goed functioneert
Het zand in de kruipruimte afdekken met een polyethyleen folie
De ventilatiekanalen regelmatig doorblazen
De vloer aan de onderzijde isoleren, zodat de elementen warm blijven en er geen oppervlakte condensatie plaatsvindt.
Het aanbrengen van een polyurethaanschuim aan de onderzijde van de vloer heeft als nadeel dat het schadeproces niet meer gecontroleerd kan worden.
Tevens moet worden opgemerkt dat deze methode niet afdoende is, alleen het proces vertraagd. Er zit ter alle tijde vocht in de omgevingslucht en dus ook in de beton.

Schuimbeton

Is het draagvermogen van de vloer zodanig aangetast dat voorzieningen nodig zijn dan kan het vullen van de kruipruimte met schuimbeton een optie zijn. Het systeem is onderhoudsvrij, alleen de kruipruimte is niet meer toegankelijk en u kan niet meer door de vloer heen zakken. Mocht de vloer toch bezwijken dan is het nog de vraag in hoeverre het schuimbeton zich aan de fundatie heeft “verlijmd” en dat het dus niet is gaan zakken, niet in de laatste plaats door zijn eigen gewicht. Een bijkomend nadeel is dat geen enkele leiding, zoals riolering en waterleiding meer bereikbaar is, en dat er grote kans op beschadiging is vanwege het eigen gewicht van deze schuimbeton. Dit is dus eigenlijk geen oplossing.

Reparatiemethoden kwaaitaalvloeren

Kathodische bescherming

Bij kathodische bescherming wordt er continue een laagspanning op het wapeningsnet aangesloten, waardoor het corroderen tot staan wordt gebracht. Hierbij moet er goede verbinding zijn tussen de onderlinge wapeningsstaven en juist bij dit soort prefab vloeren is dat niet aanwezig. De hiervoor beschreven passiveringslaag wordt door de stroom afgebroken, wat natuurlijk een groot nadeel is. Het systeem is afhankelijk van stroomvoorziening en mocht zich daar een storing in voordoen, dan is de bescherming totaal weg. Hierdoor moet er minimaal twee maal per jaar geinspecteerd worden, ook op delen die eventueel niet onder spanning staan. Tevens kan dit systeem alleen toegepast worden mits de dragende functie nog volledig intact is.

kwaaitaalvloeren

Constructief herstel

Het terugbrengen van het aangetaste wapeningsstaal

Bij deze methode wordt een mal aangebracht in de vorm van een U-profiel nadat het aangetaste beton is verwijderd. Vervolgens wordt er in de mal een wapeningstaaf aangebracht en wordt de mal gevuld met reparatiemortel zodanig dat er een goede samenhang met het nog aanwezige goede beton ontstaat. De werkmethode is als volgt:

In de kruipruimte eerst een hulpconstructie opzetten voor ondersteuning van de vloer;
Het aangetaste beton en wapening weghakken;
Mal aanbrengen met het wapeningsstaal en vullen met de reparatie mortel;
De hulpconstructie weer verwijderen;
Deze methode ligt heel dicht bij de wijze waarop de vloer bij de bouw is ontworpen en is een reparatiemethodiek die de samenhang van de vloer weer herstelt. De methode is vrij arbeidsintensief en derhalve duur. Een groot voordeel van deze methode is dat de methode per woning kan worden uitgevoerd. Hoewel de methode relatief duur is, ziet de vloer er na reparatie goed uit en bij wisseling van eigenaar speelt dat zeker een rol. Het nadeel is dat de nu nog goed uitziende elementen niet gerepareerd worden en derhalve alsnog kunnen gaan corroderen en het calciumchloride zit nog steeds in de, niet vervangen, beton.

Naspansysteem

Bij deze methode worden er spankabels onder elk aangetast element aangebracht en wordt er een drukblok geplaatst tussen de kabel en het vloerelement. Door het aanspannen van de kabels komt er een naar boven gericht kracht op de vloerelementen te staan, die als ondersteuning dient voor de vloer. Tevens wordt door de naspanning een (geringe) drukspanning in de vloer geïntroduceerd wat een gunstige werking heeft op de problematische trekspanning in het beton. De kracht wordt aan de spanzijde in de vloer aangebracht door in de kopgevel gaten te hakken en d.m.v. een te storten betonblok waarop de kracht wordt geïntroduceerd. De eindverankering van de kabels vindt plaats door het aangrouten van een verankeringsplaat die d.m.v. stekverankering in de vloer is ingelijmd.

De fundatie zal opnieuw berekend moeten worden, omdat er andere krachten in de fundatie balk gaan optreden, en in het slechte scenario moeten de fundatie balken versterkt worden. Voor deze methode is een goede afstemming met de buren noodzakelijk aangezien de kabels over meerdere kunnen woningen doorlopen. Het nadeel is dat het calciumchloride nog steeds in de, niet vervangen, beton zit.

Vloer Support Systeem

Het systeem wordt samengesteld uit thermisch verzinkte stalen vakwerkliggers, die onder de vloer worden gemonteerd. In principe bestaat het systeem uit 3 delen, t.w. 2 delen voor oplegging op de funderingsbalken en 1 middendeel voor het koppelen van beide andere delen aan elkaar. Door de onderrand van het vakwerk te verkorten en de bovenrand niet in lengte te veranderen, wil het vakwerk omhoog en levert op deze wijze een ondersteuning van de vloer en ontstaat er een soortgelijke momentreductie als bij het hiervoor beschreven geval. De fundatie zal opnieuw berekend moeten worden, omdat er andere krachten in de fundatie balk gaan optreden, en in het slechte scenario moeten de fundatie balken versterkt worden. Het nadeel is dat het calciumchloride nog steeds in de, niet vervangen, beton zit.

Tevens zijn er specifiek gerichte reparatiemethodieken ontwikkeld en toegepast. Het een en ander is afhankelijk van de reparateur en de kosten die men ervoor uit wil geven. Vervangen de vloer is ten alle tijden nog het beste wat u kunt doen, maar tevens ook het duurste. Maar ook is er de afweging van blijven repareren in de toekomst en/ of het nu direkt goed aan te pakken. Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u zich wenden tot ons kantoor, alwaar u altijd te woord gestaan wordt.

kwaaitaalvloeren